Privacy verklaring

Privacy Statement Zeelz B.V.

De onderstaande Privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met de besloten vennootschap Zeelz B.V. gevestigd aan de Weerwal 18- III te (1441 AL) Purmerend.

Marjolein Schlatter is de aangewezen contactpersoon van ZeelZ B.V. Zij is te bereiken via info@zeelz.nl.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Zeelz B.V.
Adres: Weerwal 18-III
PC & Plaats 1441 AL Purmerend
Telefoon: +31 (0)299 – 748350
E-mail: info@zeelz.nl
Website: zeelz.nl / beautyadvisor.nl

Zeelz B.V. respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Zeelz B.V. spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.

Zeelz B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeelz B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Overzicht van deze gegevens;

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • BSN / kopie legitimatie
 • Foto’s
 • CV
 • Gebeurtenissen
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons hebt verstrekt door een
  profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Ras (aan de hand van eventuele foto’s)
 • Geaardheid (aan de hand van persoonsgegevens)
 • Geloofsovertuiging (aan de hand van eventuele foto’s en/of niet in te plannen werkdagen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeelz B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inplannen van werkdagen- trainingen en overige evenementen welke door jou zelf zijn aangegeven als wenselijk,
 • Verzenden/afleveren van onze nieuwsbrief, goederen en/of diensten,
 • Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
 • Het uitvoeren van opdrachten of andere noodzakelijke bedrijfsactiviteiten,
 • Het afhandelen van je betaling.

Opname in personeelsbestand

Zeelz B.V. neemt jouw gegevens op in een personeelsbestand. Je hebt altijd de optie om hier wijzigingen in aan te brengen. Je hebt volgens de AVG recht op inzage in jouw eigen gegevens. Door aanmelding verklaar je je akkoord met het bovenstaande.
Attentie: Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat je eventuele wijzingen (zoals verandering van adres of werkplek) zelf dient aan te passen/door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeelz B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeelz B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeelz B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: tot het doel bereikt is waarvoor jouw gegevens werden verzameld of tot er een verzoek tot verwijdering komt. Verwijdering vindt dan zo spoedig mogelijk plaats. Een uitzondering op dit verzoek is wanneer wij dit vanwege een wettelijke bepaling niet mogen inwilligen, je wordt hierover vanzelfsprekend in kennis gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeelz B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Bezoek aan onze website:

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het downloaden van een brochure. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde en worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier en de inhoud van jouw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zeelz B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeelz B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Let wel: bij verwijdering wordt de samenwerking beëindigd en dient bij een eventuele nieuwe samenwerking de gehele inschrijfprocedure (incl. sollicitatiegesprek) opnieuw te worden doorlopen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zeelz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. Zeelz B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeelz B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zeelz.nl.


Kortom; wij vinden jouw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van die informatie.
Wij beschermen jouw persoonsgegevens. We hebben die gegevens nooit verkocht aan derden en dat zullen we ook nooit doen.
Als je specifieke vragen en/of opmerkingen hebt over het gebruik van je gegevens, neem dan contact op met info@zeelz.nl. We staan voor je klaar.
Bedankt voor je vertrouwen!


Zeelz B.V.